Estatuts de la Societat

PDF  veure Estatuts de la Societat [4 MB]DENOMINACIÓ

Article 1er.

 • L’associació es denomina “Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular”.
 • Està subjecta a les disposicions de la Llei de 7 de Juliol de 1997 i altres concordants.
 • La Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular, és una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en la qual desenvolupa la seva activitat, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
 • La durada de la Societat serà indefinida.

OBJECTIUS

Article 2on.

 1. La Societat, que no té finalitat lucrativa, té com a objectius:
  • Agrupar tots els especialistes llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular, i els llicenciats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que hi siguin admesos.
  • Contribuir al millorament científic dels seus associats.
  • Promoure el desenvolupament de l’especialitat.
  • Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria d’Angiologia i Cirurgia Vascular.
  • Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
  • Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic de l’especialitat.
  • Fomentar la col·laboració amb altres Societats estatals i internacionals.
  • Promoure i organitzar activitats i serveis per al constant benefici i millora dels associats en l’àmbit científic.
  • Promoure l’estudi, prevenció i tractament de les malalties vasculars a Catalunya.
  • Promoure, coordinar i desenvolupar programes científics i d’informació i educació públiques, relacionats amb els problemes vasculars.
  • Defensar els interessos professionals dels seus associats.
 2. Per portar a terme aquests objectius, la SOCIETAT, assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats germanes d’àmbit funcional estatal i internacional.

Article 3er.

 • Poden ésser admeses a la SOCIETAT, les persones que reuneixin els requisits previstos en l’article 32 d’aquests Estatuts.
 • La comprovació dels requisits i circumstàncies requerits la farà la Junta Directiva de la Societat.

DOMICILI

Article 4rt.

La Societat Catalana D’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular té el seu domicili a Barcelona, a la Seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears C/.Major de Can Caralleu, 1-7, 08017 Barcelona.

ÀMBIT TERRITORIAL

Article 5è.

La Societat complirà els seus fins primordialment a Catalunya, i àmbits territorials de parla catalana.

La Societat podrà tenir Seccions Territorials a les Filials de l’Acadèmia.

ÒRGANS DIRECTIUS I FORMA D’ADMINISTRACIÓ

Article 6è.

La Societat es regirà pels següents òrgans:

 • L’Assemblea General
 • La Junta Directiva
 • Comissió Consultiva

Article 7è.

L’Assemblea, òrgan suprem de l’associació, estarà constituïda per la totalitat dels socis. Podran ser ordinàries i extraordinàries.

Article 8è.

L’Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada l’any a fi i efecte d’aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals, i també per adoptar els acords per a la fixació de la forma i el import de l’aportació per al sosteniment de les despeses de la Societat, i aprovar la gestió feta per l’òrgan del govern. També tractarà la memòria de les activitats desenvolupades, els projectes futurs, la renovació parcial reglamentària de la Junta Directiva, les propostes dels membres de l’Assemblea, i els precs dels associats que hi assisteixin.

Article 9è.

 • L’Assemblea General és l’òrgan expressiu de la voluntat dels seus membres. Serà convocada per la Junta Directiva amb quinze dies d’antelació mitjançant avís enviat personalment a cada un dels membres i socis de l’entitat, fent-hi  constar el lloc, la data i l’hora de la convocatòria, així com l’Ordre del Dia pel que es regirà la reunió. Com a últim punt de l’Ordre del dia de les Assemblees Ordinàries s’hi inclourà un torn de precs i preguntes per tal que tots els membres puguin plantejar les qüestions que considerin adients.
 • Un nombre no inferior al 5% dels socis pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d’aquella. La sol·licitud també pot fer-se directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte a punts no inclosos en l’ordre del dia, si així ho decideix una majoria de dos terceres parts de les persones presents.
 • L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi siguin presents la meitat més un dels socis, i en segona convocatòria, com a mínim mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre de presents.
 • El President i el Secretari de la Junta Directiva actuaran, si hi són presents, amb els mateixos càrrecs a l’Assemblea General. En llur absència seran substituïts per un Vicepresident, Vicesecretari o algun altre membre de la Junta Directiva, per aquest ordre i, en darrer terme, seran escollits per votació entre els assistents a l’Assemblea General.
 • En primer lloc, en tota Assemblea es procedirà a la lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última Assemblea.
  Els acords es prendran per majoria simple dels membres que hi assisteixin.
 • L’Assemblea General és l’òrgan competent per elegir els membres que compondran la Junta Directiva, i podrà destituir-los en qualsevol moment, sempre que aquest assumpte es trobi inclòs en l’ordre del dia.
  En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per majoria relativa de vots.
 • Cada soci numerari que estigui al corrent de les seves obligacions amb l’entitat tindrà dret a un vot.

Article 10è.

Les actes de les sessions de les Assemblees Generals, han d’incloure la data de la reunió, la llista de les persones assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats, i recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a petició d’algun d’ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació. L’acta serà signada pel Secretari, amb el vistiplau del President.

Article 11è.

L’Assemblea General Extraordinària es farà quan així ho decideixi la Junta Directiva, o bé quan ho sol·liciti per escrit un nombre d’associats no inferior al 10% del total, amb inclusió de l’ordre del dia. En aquest cas, l’assemblea tindrà lloc dintre d’un termini no superior als trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació o societat, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels assistents.

Article 12è.

La Junta Directiva estarà constituïda per:

 • Un President
 • Un Vicepresident
 • Un Secretari
 • Un Vicesecretari o Tresorer
 • Dos Vocals
 • Un Vocal en representació dels metges especialistes en formació d’Angiologia i Cirurgia Vascular
 • Poden crear-se altres càrrecs dins de la Junta Directiva a proposta de la Societat i amb l’aprovació de la Junta de Govern de l’Acadèmia.

Article 13è.

 • Les proposicions per a ésser elegit membre de la Junta hauran d’ésser dirigides al Secretari de la Societat. El termini d’admissió de candidatures finalitzen quinze dies abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària.
  Acabat el termini de presentació de càrrecs o candidatures, si no hagués cap, la Junta Directiva en farà una proposta que serà escollida per majoria simple a l’Assemblea.
 • La votació, que serà secreta, es farà separadament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria.
  La convocatòria especificarà si s’accepta el vot delegat i el vot per correu.
 • Els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts.
 • El candidat a President haurà d’ésser Angiòleg i Cirurgià Vascular, i Soci Numerari de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular. Per la resta de càrrecs, només es podran votar els Membres Associats, i Socis Numeraris, Numeraris d’Honor i Emèrits, amb almenys 12 mesos d’antiguitat a la societat, presentats en alguna de les candidatures.

Article 14è.

 • Els càrrecs tindran una durada de quatre anys sense possibilitat de reelecció consecutiva per al mateix càrrec.
 • La renovació es farà per meitat cada dos anys. En la primera renovació s’elegirà el Vicepresident, el Secretari i el Vocal 2on. En la segona renovació ho faran el President, el Vicesecretari o Tresorer i el Vocal 1er.
 • En cas de dimissió o incapacitat del President, assumirà les seves funcions el Vicepresident. En cas de dimissió o incapacitat del Vicepresident, Secretari o Tresorer, assumirà les seves funcions un altre membre de la Junta, fins a completar el mandat del substituït.
 • Els metges en formació d’Angiologia i Cirurgia Vascular tindran un representant a la Junta Directiva amb veu i vot. La duració del càrrec serà per un període de 2 anys improrrogables. El candidat haurà de comunicar-ho a la Junta Directiva amb 15 dies d’antelació a l’elecció, i ha de ser membre Associat de la Societat Catalana, per un període  no inferior a 12 mesos. L’elecció del candidat es farà per votació secreta del metges en formació, que pertanyin a la Societat, el mateix dia de l’Assemblea General Ordinària i prèvia a aquesta. En cas de deixar de ser metge en formació en el curs del seu mandat, es procedirà a la seva substitució a la següent Assemblea Ordinària.

Article 15è.

La Junta Directiva es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President , qui haurà de fer-ho almenys un cop al trimestre per celebrar sessió ordinària i tantes altres vegades com ho consideri ell necessari, o li ho demanin com a mínim tres membres de la Junta Directiva.

El President, que serà el de l’entitat, convocarà els membres de la Junta amb un mínim de vuit dies d’antelació a la data fixada per a la reunió, mitjançant la corresponent notificació personal, indicant el lloc, data i hora de la reunió i l’Ordre del Dia.

En cas d’urgència, el President podrà convocar la Junta sense requisits anteriors, si bé caldrà garantir que tots els seus components estiguin degudament assabentats de la convocatòria i de les causes que la motiven.

La Junta es considerarà vàlidament constituïda quan, arribada l’hora de la convocatòria, siguin presentats o estiguin representats a la reunió la meitat més un del seus components, entre ells el President o el Secretari, o els membres de la Junta que els substitueixin.

Per l’adopció dels acords caldrà el vot favorable de la majoria dels assistents.

En cas d’empat, el President tindrà el vot de qualitat.

Article 16è.

Correspon a la Junta Directiva la programació i la direcció de les activitats de la Societat, la gestió administrativa de l’Associació i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior.

Les funcions i competències de la Junta Directiva són les següents:

 • Executar i complimentar els acords de l’Assemblea General.
 • Gestionar econòmicament i administrativament l’entitat.
 • Realitzar i dirigir les activitats de l’entitat necessàries per al compliment de les seves afinitats i objectius.
 • Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació generals i específics i executar els ja aprovats, donant compte de la seva gestió a la següent Assemblea General.
 • Presentar a l’Assemblea Generals els pressupostos, els balanços, les liquidacions de comptes i les propostes de quotes per a la seva aprovació.
 • Elaborar la Memòria Anual d’Activitats i sotmetre-la a l’Assemblea General per la seva aprovació.
 • Supervisar la comptabilitat i la mecànica de cobraments i pagaments, sense prejudici de les facultats assignades al Tresorer.
 • Adoptar acords referents a la contractació de personal, bens i serveis, l’exercici d’accions i l’atorgament de poders.
 • Realitzar informes d’interès per als socis i membres de l’entitat.
 • Totes les altres competències que li atorgui l’Assemblea General.
 • En cas d’extrema urgència, adoptar decisions sobre assumptes que siguin competència de l’Assemblea General, informant a aquesta en la primera sessió que celebri.

Article 17è.

La Junta Directiva té facultat per atorgar tota classe d’actes i contractes que siguin d’administració o de disposició, tret dels d’adquisició, gravamen i disposició de béns immobles pels quals necessitarà autorització de l’Assemblea de socis.

Article 18è.

El President tindrà les següents funcions i atribucions:

 • Convocar i presidir les reunions de l’Assemblea General, de la Junta Directiva, i de la Comissió Consultiva dirigint els seus debats i mantenint-hi l’ordre.
 • Representar l’entitat davant qualsevol tipus d’organitzacions públiques i privades alienes, subscriure contractes, atorgar poders i executar tota mena d’actuacions semblants, amb la deguda autorització de la Junta Directiva.
 • Emetre davant l’Assemblea General un informe anual de la seva actuació.
 • Proposar a la Junta Directiva el nomenament de càrrecs tècnics o assessors que siguin necessaris per al desenvolupament de les activitats socials.
 • Ordenar els pagaments que siguin necessaris.
 • Formar part, per sí mateix o mitjançant delegació en un altre component de la Junta Directiva, dels Tribunals qualificadors de proves en els que tingui que estar representada la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular.

Article 19è.

El Vicepresident substituirà el President en totes les funcions que aquest li encomani en cas d’absència, malaltia o dimissió.

Així mateix, col·laborarà amb el President en aquelles funcions que aquest li delegui o encarregui.

Article 20è.

El Secretari de l’entitat serà el component de la Junta Directiva encarregat d’aixecar acta dels acords presos per l’Assemblea General, Junta Directiva i demés òrgans col·legials. Convocarà per ordre del President les reunions de Junta, de la Comissió Consultiva i de les Assemblees ordinàries i extraordinàries.

Tindrà al seu càrrec els llibres d’Actes, segells, documents i el Registre de Socis; així mateix dirigirà el personal i els serveis de l’entitat.

Article 21è.

 • El Vicesecretari o Tresorer rebrà i custodiarà els fons pertanyent a la Societat, donarà compliment a les ordres de pagament que decideixi el President i dirigirà la comptabilitat portant-ne un control escrit.
 • Formalitzarà els Pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior que presentarà a la Junta Directiva, perquè aquesta els sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.

Article 22è.

Els vocals col·laboraran en les tasques que els encarregui el President.

Article 23è.

 • La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres.
  Prendrà els acords per majoria simple de concurrents. En cas d’empat serà decisori el vot del President.
 • La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.
 • La Junta Directiva, per acord d’una majoria no inferior als dos terços del nombre dels seus membres, podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o alguns dels seus membres. En tot cas, no serà delegable retre comptes a l’Assemblea, presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan a la Societat.

Article 24è.

La Comissió Consultiva estarà formada per tots els Membres Associats, i Socis Numeraris, Numeraris d’Honor i Emèrits que hagin exercit el càrrec de President, Vicepresident o Secretari; s’inclouen també aquells que ostentin aquests càrrecs en la Junta Directiva en funcions. Actuarà com a Secretari d’aquesta Comissió Consultiva, el Secretari de la Junta Directiva vigent, que aixecarà Acta en el llibre corresponent de les reunions que celebri la Comissió.

Amb caràcter merament enunciatiu i sense perjudici d’altres que li puguin ésser encomanades per la Junta Directiva o per l’Assemblea General, les funcions de la Comissió Consultiva seran les següents: assessorar la Junta Directiva en tots els afers que aquesta sotmeti al seu coneixement, i obligatòriament en tots els casos greus que es presentin en la vida de l’Associació pel que fa a modificacions d’Estatuts, dissolució i, en general, pel que fa a qualsevol acord de la Junta Directiva que comporti un canvi o mutació en el funcionament de l’Associació.

Article 25è.

La Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular disposarà d’un Comitè Científic integrat per quatre membres (excloent membres protectors), amb veu i vot, i pel secretari de la Junta Directiva amb veu i sense vot.

Els membres del Comitè Científic tindran un mandat de dos anys prorrogables a quatre, i seran escollits per l’Assemblea General Ordinària. Els candidats hauran d’enviar a la secretaria de la Societat un escrit, amb un període mínim de quinze dies abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària, on s’inclourà la sol·licitud i un currículum abreviat,.

Les funcions del Comitè Científic seran:

 • Assessorar a la Junta Directiva en tots els assumptes relacionats amb temes científics de la Societat
 • Proposar a la Junta la planificació del curs acadèmic i dels actes científics del Congressos.
 • Actuar com jurat als premis i beques de la Societat
 • Redactar les bases del premis i les beques, que hauran de ser aprovades per la Junta Directiva.
 • Establir el sistema de selecció i control de qualitat de les aportacions científiques, així com la selecció de les presentacions.

El Comitè Científic es reunirà per convocatòria del secretari de la Junta Directiva , qui aixecarà acta dels assumptes tractats.
Si es produís una vacant, es procedirà a la substitució en la següent Assemblea General Ordinària.

Article 26è.

 • La Societat podrà crear les seccions especialitzades que cregui necessàries. Prèviament haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l’Acadèmia, perquè en doni el seu vistiplau.
  Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de la Societat i actuaran a l’empara de la Societat.
 • La Societat podrà crear Seccions Territorials en el sí de les Filials de l’Acadèmia.

Article 27è.

El President i el Secretari de la Societat formen part, com a membres nats, de la Junta Consultiva de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la qual es reunirà d’acord amb l’article 12è dels seus Estatuts.

Article 28è.

La Secretaria de l’Acadèmia i la Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de Salut de Catalunya i de Balears, podran donar suport a la gestió econòmica i comptable de la Societat, previ acord al respecte de la Junta Directiva.

Article 29è.

Les activitats científiques de la Societat seran comunicades a la Junta de Govern de l’Acadèmia, a fi que aquesta en tingui coneixement i en doni la deguda difusió.

Les Seccions Territorials de les Filials comunicaran les seves activitats a la Junta Directiva de la Societat perquè en tenir-ne coneixement les inclogui com a pròpies i en faci l’adequada difusió.

La secretaria de la Societat donarà a conèixer regularment a la Secretaria General de l’Acadèmia el moviment d’altes i baixes de socis per a la tramesa de publicacions i la correspondència general.

Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l’Acadèmia.

Article 30è.

Qualsevol proposta de modificació d’estatuts, i formació de Seccions, han d’ésser aprovades per la Junta de Govern de l’Acadèmia. Per modificar els estatuts, caldrà que la Junta Directiva convoqui Assemblea General Extraordinària de Socis, incloent aquest punt en l’ordre del dia, i deixant a disposició dels  socis des d’aquell moment el text complet dels articles que es proposa modificar. Serà necessària l’aprovació per una majoria de dos terços dels socis presents a l’Assemblea General.

ELS SOCIS i ELS MEMBRES

Article 31è.

El nombre de socis és il·limitat.

Article 32è.

Els socis hauran de ser socis de l’Acadèmia com a soci numerari o adjunt i ser aprovats per la Junta Directiva de la Societat. El secretari de l’entitat portarà al dia un Registre de Socis i Membres, en el que hi constaran les dades personals de cadascun d’ells, amb indicació del tipus de membre i la data d’admissió com a tal.

Dins de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular hauran:

 • Socis Numeraris
 • Socis d’Honor
 • Socis Emèrits
 1. Socis Numeraris: Seran Socis Numeraris els especialistes en Angiologia i Cirurgia Vascular, membres de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de Salut  de Catalunya i Balears que, prèvia la seva lliure sol·licitud d’admissió, siguin admesos com a tal per la Junta Directiva, un mes després de la celebració de l’Assemblea General on s’haurà exposat la llista de sol·licitants, per tal que els que tinguin ja la categoria de Socis Numeraris puguin fer les impugnacions que considerin pertinents. Els Socis Numeraris tindran dret a participar amb veu i vot a totes les Assemblees Generals, a prendre part en totes les activitats de la SCACVE.
 2. Socis d’Honor: Seran socis honoraris aquells que tinguin una trajectòria científica o associativa de referència en l’Especialitat o en la Societat. Pel nomenament de Soci honorari serà necessària la proposta d’un mínim de quinze socis numeraris, exigint la resta de requisits de l’aspirant a Membre Numerari, i sent concedit per l’Assemblea General de la Societat a proposta de la Junta Directiva. Els integrants d’aquest grup estaran exempts del pagament de qualsevol tipus de quota dins la Societat.
 3. Socis Emèrits:  Aquells socis numeraris que al finalitzar la seva activitat professional ho sol·licitin a la Secretaria de la Junta Directiva, qui ho notificarà a la següent Assemblea Ordinària. Els integrants d’aquest grup estaran exempts del pagament de qualsevol tipus de quota dins la Societat.

Article 33è.

Els socis tenen aquests drets:

 • Els socis Numeraris, Numeraris d’Honor i Emèrits  tindran dret a assistir amb dret a veu en les Assemblees Generals, i dret a proposar i ésser proposats per ocupar càrrecs de la Junta Directiva, respectant el termini de dotze mesos d’activitat com a Membre de l’Associació. Els requisits per ser candidats a la Junta figuren en l’article 13.
 • Gaudir dels serveis que presti la Societat.
 • Assistir a tots els actes que celebri la Societat.
 • Esser informats de la marxa de la Societat, de l’estat de comptes anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst de tractar en les assemblees i verbalment durant l’assemblea. Els membres de l’òrgan de govern han de proporcionar la informació sol·licitada.
 • Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern.
 • Consultar els llibres de la Societat
 • Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 • Procediment sancionador. La Junta Directiva comunicarà al soci l’obertura d’un expedient sancionador, indicant les causes que el motiven, que sempre hauran de basar-se en l’ incompliment dels deures com a associat. La Junta Directiva escoltarà prèviament al soci, i decidirà motivadament si procedeix la imposició d’alguna sanció. La seva decisió podrà ser recorreguda davant de l’Assemblea General i la Junta Directiva
 • 10.Tots els altres drets que aquests Estatuts i la llei concedeixin.

Article 34è.

Serà obligació dels socis:

 • Observar els Estatuts i reglaments de règim interior, i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Societat.
 • Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament en el seu assoliment. Col·laborar en les sessions científiques i en general, en totes les activitats desenvolupades per la Societat.
 • Contribuir al sosteniment de les despeses de la Societat amb el pagament de les aportacions econòmiques previstes als estatuts i aprovades d’acord amb ells.
 • Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Article 35è.

Dins de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular hauran:

 • Membres Associats
 • Membres Protectors
 1. Membres Associats: Seran Membres Associats els metges o professionals relacionats directament amb el camp de l’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular. Els Membres Associats podran participar amb veu, però sense vot, a totes les activitats de la SCACVE.
  Els membres Associats, que siguin metges en formació en Angiologia i Cirurgia Vascular, tindran vot per escollir el seu representant dins la Junta Directiva, dins de l’enunciat a l’article 22.
 2. Membres Protectors: Seran membres protectors aquelles persones físiques o jurídiques que contribueixin  amb les seves aportacions a la consecució del fins i objectius de la Societat. Aquest títol serà concedit per l’Assemblea Ordinària a proposta de la Junta Directiva i la seva condició serà temporal mentre es mantinguin els motius pels quals se’ls hi va donar. Els Membres Protectors podran participar amb veu però sense vot, a totes les activitats de la SCACVE, sense que puguin ésser elegits per a cap càrrec directiu, si bé podran assistir a les reunions dels òrgans de govern a les que siguin invitats.

Article 36è.

Es causarà baixa de la Societat:

 • Per renúncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida al President de la Junta Directiva.
 • Per manca de pagament de les quotes socials  establertes per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 • Per acord de l’Assemblea General, quan el soci hagi incomplert greument les seves obligacions com a membre de l’entitat. En aquest cas, s’obrirà un expedient que estarà a càrrec d’un Instructor, nomenat per la Junta Directiva.

S’informarà al soci dels fets que motiven l’expedient. Posteriorment, l’interessat  podrà presentar les al·legacions que estimi convenients en el seu descàrrec. A la vista d’elles, la Junta Directiva decidirà si procedeix sanció i quina és la seva gradació, de forma escrita i motivada. La votació de la Junta Directiva serà secreta i per a la validesa de l’acord s’exigirà un quòrum d’assistència de dos terços dels seus membres. La separació definitiva com a soci, si s’escau, haurà de ser aprovada davant l’Assemblea General de Socis.

ACTIVITATS

Article 37è.

Les matèries a tractar en les sessions científiques i el seu desenvolupament seran determinades per la Junta Directiva, segons les propostes i assessorament realitzat pel Comitè Científic de la Societat. Així mateix, la Junta Directiva tindrà la facultat de sol·licitar la col·laboració d’altres persones que cregui adients.

Article 38è.

La convocatòria de les sessions científiques amb l’enunciat dels temes a tractar, es comunicarà per escrit a tots els socis amb la suficient antelació.

Article 39è.

La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries si així ho creu convenient pel bon prestigi i desenvolupament de la Societat.

Article 40è.

Les activitats  i/o relacions que estableixi la Societat amb altres entitats o societats científiques s’hauran de comunicar a la Junta de Govern de l’Acadèmia, no podent estar en contradicció amb els seus Estatuts.

Article 41è.

 • La Societat no té un patrimoni inicial
 • La Societat gaudeix de la seu, les instal·lacions i els serveis administratius i generals de l’Acadèmia.

Article 42è.

Els recursos econòmics per al desenvolupament de la seva activitat es preveu que seran:

 • Les quotes dels seus Socis i Membres
 • Les donacions i llegats al seu favor
 • Les subvencions públiques o privades que rebi
 • La venda dels seus bens
 • Els ingressos procedents de la venda de publicacions i prestacions de serveis.
 • Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatuaris.

DISSOLUCIÓ

Article 43è.

La Societat es podrà dissoldre per alguna de les següents causes:

 • Per una resolució judicial ferma.
 • Per un acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per tenir validesa haurà de ser adoptada almenys per dos terços dels membres. Això no obstant, l’Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels socis numeraris s’hi oposi, estigui disposat a continuar la seva vida i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.
 • Per la impossibilitat de realitzar el fi pel qual va ser constituïda la Societat.

Article 44è.

En cas de dissolució de la Societat actuarà de comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici, la qual, una vegada hagi realitzat els drets i les obligacions pendents, posarà el romanent pel patrimoni social a disposició de l’Acadèmia.

Article 45è.

En tot allò que no estigui contemplat expressament per aquests Estatuts, seran d’aplicació els Estatuts de l’Acadèmia.

Diligència final

Fem constar que els presents Estatuts contenen les modificacions aprovades durant l’Assemblea General Extraordinària de data 18 de juny del 2011

 

 

Dra. Teresa Solanich Valldaura
Secretària SCACVE
Vistiplau:
Dr. Antonio Giménez Gaibar
President SCACVE

 

 


  


Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular - Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears